Freitag, 08.03.2024, 19.00 Uhr, Lutherkirche

    Schätze der Romantik

    Musik von L. Farrenc, F. Hensel, E. Mayer,

    Cl. Schumann u. a.

    Liuba Petrova, Violine - Christian Schmitt, Klavier

    Eintritt frei - Kollekte erbeten


 

romantik